Visiekwadrant

Op BS Giessen-Oudekerk werken we volgens het gezamenlijk vastgesteld Visie-kwadrant Cluster Giessenlanden O2A5.
Dit visie-kwadrant kent de volgende vier pijlers:
1. Visie op leren
2. Visie op leren organiseren
3. Visie op professionaliteit
4. Visie op veranderen
Hieronder worden de vier pijlers nader beschreven.
 


1. Visie op leren:
Ons uitgangspunt: van “Ieder Kind Kan Alles Leren!”(IK KAL(N)) naar “Ieder Kind Zal Alles Leren” (IK ZAL)
Ons onderwijs is eerst gebaseerd op kennis en daarna op vaardigheden, zodat onze leerlingen grip op het leren en op het leven krijgen. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen zich op het gebied van persoonsvorming en burgerschap.
Bij het leren houden we rekening met, hoe het menselijk brein informatie verwerkt en tot leren komt.
We doen wat werkt!
Leerlingen in cluster Giessenlanden leren effectief en efficiënt.
Het onderwijsteam van cluster Giessenlanden heeft hoge en realistische verwachtingen van haar leerlingen.

2. Visie op leren organiseren:
Binnen cluster Giessenlanden wordt lesgegeven volgens het Expliciete Directe Instructiemodel & de 10 leerprincipes van Rosenshine en wordt zorggedragen voor effectieve lessen, succeservaringen en opbrengsten bij alle leerlingen.
Wij bieden op al onze locaties een kerndoel-dekkend onderwijsprogramma voor alle leerlingen. Hierbij staat de leerkracht centraal. Referentieniveaus 2F voor taal en 1S voor rekenen zijn de norm voor ieder kind. (IKKAL)
Door de inzet van didactische instructie, differentiëren in ondersteuning, verschillende didactische leerstrategieën, een professioneel klassenmanagement en een veilige, ordelijke leeromgeving realiseren we voor alle leerlingen optimale kansen.
Als school werken we aan de bewustwording van het leerproces van onze leerlingen (=eigenaarschap). Hiervoor maken wij gebruik van formatieve en summatieve toetsing.
Goed leiderschap van de leerkracht is het gedrag dat zorgt dat individuele prestaties verbeteren, de optimale resultaten behaald worden en de organisatiedoelen bereikt worden. Leerkrachten zijn onderdeel van een doorgaande ontwikkelingslijn bij onze leerlingen. Leerkrachten hebben contact met voor- en naschoolse organisaties en voortgezet onderwijs om de doorgaande ontwikkelingslijn op elkaar af te stemmen.
Een proactieve samenwerking tussen leerling, ouders en school draagt bij aan het schoolsucces van leerlingen.

3. Visie op professionaliteit:
Cluster Giessenlanden is als Professionele Leer Gemeenschap (PLG) en lerende organisatie actiegericht en continu bezig met de verbetering van het onderwijs vanuit een gedeelde visie. Dit betekent dat wij onze gedeelde visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en daarop een effectief personeelsbeleid voeren.
Van iedereen binnen onze organisatie wordt een professionele houding verwacht. Op alle niveaus binnen de organisatie werken we aan een professionele cultuur. Wij werken cyclisch, onderzoeksmatig en evidenced informed.
Met behulp van gevalideerde instrumenten, die data leveren over de kwaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van het management en de kwaliteit van het onderwijs werken we aan een kwaliteitskader. We evalueren en borgen continu onze kwaliteit.

4. Visie op veranderen:
In professionele leerteams werken en leren de teamleden van cluster Giessenlanden structureel, cyclisch en onderzoeksmatig samen.
Binnen cluster Giessenlanden, als PLG, zetten wij verandering in vanuit wetenschappelijk onderbouwde gegevens gekoppeld aan de praktijk (evidenced informed), die bijdragen aan het nog beter ontwikkelen van onze leerlingen. Rekening houdend met de afzonderlijke school en haar populatie en groepssamenstelling.
Ons toekomstbestendige beleid is gericht op en ondersteunend aan het bereiken van de onderwijskundige doelstelling. De school heeft contacten in de directe leefomgeving van de leerlingen ten behoeve van verrijkende leeractiviteiten.
Onderwijskundige doelstelling organisatie is leidend.
Door succesvolle samenwerkingen en de inzet van externe expertise zullen de leerlingen zich nog beter ontwikkelen.